výsledky volieb 10.11.2018

výsledkY VOLIEB

zo dňa 10.11.2018

Počet zapísaných voličov: 589

Počet odovzdaných obálok: 374

Počet platných hlasovacích lístkov – starosta: 372

Počet platných hlasovacích lístkov – poslanci: 370

Účasť vo voľbách: 63,49 %

Poradie kandidátov podľa získaných hlasov:

starosta obce

       1. Jozef Čapkovič, Ing.                                      151 hlasov

       2. Jozef Hrčka                                                  148 hlasov

       3. Jozef Mikulčík, Ing.                                         62 hlasov

       4. Miroslav Holec                                                10 hlasov

       5. Petra Tomašovičová                                          1 hlas                        

 poslanci obecného zastupiteľstva

1. Rastislav Kocán, Mgr.                                        263 hlasov

2. Peter Horváth, Ing.                                           229 hlasov

3. Martin Butko, Mgr.                                            221 hlasov

4. Daniel Stranovský, Mgr.                                    214 hlasov

5. Mário Behúl, Mgr.                                             179 hlasov      

6. Štefan Demovič                                                175 hlasov

7. Jana Dirgová, Ing., MSc.                                    175 hlasov

Náhradníci:

8. Marek Chrvala                                                   166 hlasov

9. Ľubomír Jablonický                                            134 hlasov

10. Katarína Krišková                                             119 hlasov

11. Zdenka Gabrišová                                              90 hlasov               

Voľby 2018

V sobotu 10.11.2018 sa uskutočnia Voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebná miestnosť v Dolnom Dubovom je v zasadačke obecného úradu otvorená od 7:00 hod do 22:00 hod. Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky nahláste na telefónnom čísle 0907796631, 5592633 alebo priamo vo volebnej miestnosti.

Odhalenie pamätníka

Obec Dolné Dubové Vás pozýva na spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a slávnostné odhalenie pamätníka vojakom - dolnodubovčanom padlým v 1. svetovej vojne v nedeľu 11.11.2018 0 14:00 hod na cintoríne.

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A 

na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať v piatok  26.10. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

  

 Návrh  programu:

 

1.    Otvorenie zasadnutia OZ

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Voľba návrhovej komisie

4.    Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na obdobie 2019-2021

5.    Návrh rozpočtu obce na obdobie 2019-2021

6.    Schválenie odpredaja obecného pozemku

7.    Výber nájomníka na 1-izb.byt A1

8.    Chodníky II. B Etapa

9.    Spoločný stavebný úrad Trnava

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Návrh na  uznesenie

13. Záver

                                                                                      Peter Bobek

                                                                                      starosta obce

 

 

Oznámenie zámeru

Oznámenie zámeru – predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

 

OBEC Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové č. 1, 919 52

Telefón: 033/5592633, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

OZNÁMENIE ZÁMERU

                                           Predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce Dolné Dubové, nachádzajúci sa v k.ú. Dolné Dubové a zapísaný na LV č. 600 vedenom Správou katastra Trnava ako parcela reg. „C“, druh pozemku: zastavané plochy  z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Jedná sa o:

1.) časť pozemku – Zastavané plochy č. 101/9 o výmere 7 m² a 81 m ² v k.ú. Dolné Dubové z celkovej výmery pozemku 563 m², odčlenením by vznikli nové pozemky parc. č. 101/12 a 101/13, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

 

Pozemky sa nachádzajú pred RD č. 159.

 

Žiadateľka: Helena Behúlová, Dolné Dubové 159, 919 52.

 

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných  dôvodov:

 

Helena Behúlová, Dolné Dubové 159, kupuje časť pozemku  za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho  užívania. 

Obec týmto predajom získa finančné prostriedky do rozpočtu obce.

 

 

V Dolnom Dubovom, 11.10.2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Peter Bobek

                                                                                              starosta obce

 

 

 

Oznámenie zámeru – predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

 

OBEC Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové č. 1, 919 52

Telefón: 033/5592633, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

OZNÁMENIE ZÁMERU

                                           Predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce Dolné Dubové, nachádzajúci sa v k.ú. Dolné Dubové a zapísaný na LV č. 600 vedenom Správou katastra Trnava ako parcela reg. „C“, druh pozemku: zastavané plochy  z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Jedná sa o:

1.) časť pozemku – Zastavané plochy č. 101/9 o výmere 30 m² a 146 m ² v k.ú. Dolné Dubové z celkovej výmery pozemku 563 m², odčlenením by vznikli nové pozemky parc. č. 101/14 a 101/15, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

 

Pozemky sa nachádzajú vedľa RD č. 159, pred parcelou č.100 a 101/1.

 

Žiadateľ: Ing.  Peter  Behúl, Ulica Hospodárska 78, 917 01 Trnava

 

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných  dôvodov:

 

Ing. Peter  Behúl, Ulica Hospodárska 78, 91701  Trnava, kupuje časť pozemku  za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho  užívania. 

Obec týmto predajom získa finančné prostriedky do rozpočtu obce.

 

 

V Dolnom Dubovom, 11.10.2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Peter Bobek

                                                                                              starosta obce

 

 

Pošta

Pošta Dolné Dubové bude 23.10.2018 zatvorená z dôvodu školenia. Doručovanie bude zabezpečené.

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: