Knižnica

obecná knižnica bude dnes o 16:00 hod požičiavať knihy

Voľby 29.02. 2020

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie
žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Dolné Dubové zverejňuje adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou.

Žiadosť možno doručiť:

- v listinnej podobe osobne alebo poštou na adresu:

Obec Dolné Dubové
Obecný úrad
919 52 Dolné Dubové 1

- v elektronickej forme na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bližšie informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia:

https://dolnedubove.sk/zapisnice-z-oz?download=299:wnr20-info1ska4&start=20

 

VZN 1/2019 Školské poplatky

erb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 

 

 

č. 1/2019

 

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov 

na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    ____ 2019

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    ____ 2019

 

 

Čl. 1

Predmet úpravy

 

Týmto VZN sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov/nákladov:

-       za pobyt dieťaťa v materskej škole,

-       na činnosť školského klubu detí,

-       za odobraté jedlo a príspevku na režijné náklady v zariadení školskej jedálne.

 

 

Čl. 2

Výška príspevku v materskej škole

 

(1)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu   výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou: 

a) 20€ na mesiac za dieťa do 3 rokov,

b) 15€ na mesiac za dieťa nad 3 roky.

 

(2)  Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a spĺňa podmienky na štátnu dotáciu,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

(3)  Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin; ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom; alebo inými závažnými dôvodmi; pričom v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

(4)  Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.

 

 

Čl. 3

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v Školskom klube detí

 

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške: 7€ na jedno dieťa.

 

(2)    Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca  v hotovosti do pokladne Základnej  školy s materskou školou.

 

 

 

Čl. 4

Výška príspevku v školskej jedálni

 

(1)    Príspevok na režijné náklady

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka; zamestnanci školy a školských zariadení; a iné fyzické osoby, ktorým poskytuje školská jedáleň stravovanie na základe súhlasu zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prispievajú na úhradu režijných nákladov na stravovanie alebo diétne stravovanie v školskej jedálni vo výške 0,10€ na odobratý obed.

 

(2)    Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

a)   Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:

 

 

Náklady na nákup potravín v [€/deň]

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

(v zmysle zákona 544/2010 Z.z.)

v [€/deň] 

Platba zákonného zástupcu v [€/deň]

Dieťa MŠ

1,45

0

1,45

Dieťa MŠ, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a spĺňa podmienky na štátnu dotáciu

1,45

1,20

0,25

Žiak ZŠ

obed

desiata

1,20

obed

obed+desiata

1,15

0,49

0

0,44

 

 

b)   Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške  1,45 € za 1 obed.

 

c)   V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 3 písm. a) dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy  alebo základnú školu.

 

d)   Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle uvedeného zákona sa poskytuje na dieťa vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej alebo vyučovania v základnej škole a súčasne odobralo stravu.

 

e)   Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (na základe potvrdenia vystaveného lekárom-špecialistom, ako napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.), poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, výlučne bezhotovostnou platbou.

 

f)    Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu alebo vyučovania a nebolo odhlásené zo stravovania deň vopred, uhrádza stravu vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii 2. finančného pásma v sume 1,45 €/deň za dieťa navštevujúce MŠ; 1,15€/deň za dieťa navštevujúce ZŠ prihlásené na odber obeda; a 1,64€/deň za dieťa navštevujúce ZŠ prihlásené na odber obeda a desiatej. 

Dotácia sa na tento účel neposkytuje, je poskytnutá výlučne v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, kde podmienkou je účasť na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní na základnej škole a odobratie stravy zároveň.

 

g)   Podmienky úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou alebo prevodom na účet ZŠ s MŠ Dolné Dubové, číslo účtu SK78 5600 0000 0011 1598 3005

 

 

Čl. 5

Spoločné ustanovenia

 

(1)   Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o znížení alebo odpustení príspevku podľa Čl. 3,4 tohto VZN, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu v súlade so zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

 

(2)   Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi.

 

 

Čl. 6

Zrušovacie ustanovenia

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 4/2008, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dolné Dubové.

 

 

Čl. 7

Účinnosť

 

(1)    Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové   dňa _____2019 uznesením OZ č.__/2019

 

(2)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ____2019.

 

V Dolnom Dubovom, dňa _____2019

 

 

                                                                                           Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

Obecné zastupiteľstvo

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

19.9.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.       Otvorenie zasadnutia OZ

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.       Voľba návrhovej komisie

4.       Plnenie rozpočtu za obdobie 01-06/2019

5.       Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-06/2019

6.       Dodatok č. 8 k VZN 4/2008

7.       OPP - Určenie členov kontrolnej skupiny a zoznam kontrolovaných subjektov

8.       Rôzne:

a.       Chodníky II. etapa – práce naviac

b.       UPN navrhované varianty riešenia lokalít

c.       Prehĺbenie jarkov hlavná ulica

d.       Náučný chodník

e.       Likvidácia odpadových vôd zo žúmp

f.        Optimalizácia Javys – stanovisko dotknutých obcí

g.       Rozpočtové opatrenia

h.       Dianie v obci

9.       Diskusia

10.   Návrh na  uznesenie

11.   Záver 

                                                                                           Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                                                   starosta obce

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: